Çörek Otunun Boşaltım Sistemine Etkileri

Çeşitli tümörlere karşı kullanılan etkili bir kemoterapötik ilaç olarak kullanılan ancak nefrotoksite ve kemik iliği fonksiyonlarının inhibisyonu gibi yan etkileri bulunan Cisplatinin, bu olumsuz etkilerine karşı çörek otunun etkin bileşeni timokinonun iyileştirici etkisi araştırılmıştır.


Farelere ve ratlara Cisplatinin tek doz enjeksiyonundan 5 gün önce ve 5 gün sonra verilen timokinonun serum üre ve kreatinin düzeyinde belirgin bir azalmaya ve kreatinin klirensi ve poliüride de belirgin bir iyileşmeye neden olduğu ortaya konmuş olup timokinonun nefrotoksiteyi* iyileştirdiği gösterilmiştir (Badary ve ark 1997).

Hadjzadeh ve ark (2008) ratlarda etilen glikolün neden olduğu böbrek taşları üzerine timokinonun etkisinin araştırdığı çalışmada timokinonun idrarda oksalatı azalttığını ve serum kalsiyum düzeylerinin belirgin olarak yükselttiğini belirlemişlerdir. Düşük dozdaki timokinonun böbrek taşlarının tedavisinde kullanılabileceğini bildirmişlerdir.

_________________________

*nefrotoksite: böbrekte toksik kimyasallar ve ilaçların yol açtığı zehirleyici etkilerdir.


Hiç yorum yok: