Çörek otunun Analjezik ve Antiinflamatuar Etkileri

Farelerde çörek otunun etkin bileşiği timokinonun ağrının erken ve geç safhalarında etkili olduğu ve ağrıyı baskıladığı bildirilmektedir (Abdel-Fattah ve ark 2000). İnflamasyon, siklooksijenaz (COX) ve lipooksijenaz (LO) olmak üzere başlıca iki enzim tarafından düzenlenmektedir. Bunlardan COX yolunda prostaglandinler (PG) sentezlenirken, LO yolunda ise lökotrienler (LT) sentezlenmektedir ki bunlar alerji ve inflamasyonda görev almaktadırlar. Timokinon, kalsiyum iyonofor ile uyarılan rat peritonal lökositlerindeki araşidonik asit metabolizmasının hem COX hem de LO yollarını inhibe etmektedir. Bu yüzden COX ve LO’nun inhibisyonu, timokinonun antiinflamatuar (iltihap engelleyen) etkilerini düzenleyen anahtar bir faktördür (Mansour ve Tornhamre 2004).

Farelerde allerjik havayolu inflamasyonu modelinde timokinonun, akciğer eozinofili ve kadeh hücrelerinde hiperplaziye, PGD2 ve COX-2’nin inhibisyonuna neden olduğu, böylece antiinflamatuar etki gösterdiği belirtilmektedir (El Mezayen ve ark 2006). Ayrıca timokinonun polimorfnüklear lökositlerden olan 5-lipooksijenazı ve 5-hidroksieikozatetraenoik asit üretimini inhibe ettiği ve timokinonun inflamatuar (iltihaplı) hastalıkların iyileştirilmesinde etkili olabileceği bildirilmektedir (El-Dakhakhny ve ark 2002).

Benzer bir çalışmada LPS ile indüklenen rat bazofil hücresinde timokinonun TNFα mRNA ekspresyonunu ve protein üretimini önemli ölçüde inhibe ettiği ve NF-κB’nin nükleer transaktivasyonunu modüle ederek proinflamatuar yanıtları azalttığı belirtilmektedir (El Gazzar ve ark 2007). Pankreas duktal adenokarsinoma hücrelerinde timokinonun doz ve zamana bağlı olarak COX-2, interlökin (IL)-1beta, TNF-α sentezini azalttığı ve NF-κB’nin inhibisyonuna paralel olarak antiinflamatuar aktiviteye sahip olduğu belirtilmektedir (Chehl ve ark 2009).


Hiç yorum yok: